ANUNȚ DE ANGAJARE

ANUNT

CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ FĂGĂRAȘ  organizează concurs pentru ocuparea:

– 1 post de MUNCITOR CALIFICAT  gradul  II

Concursul se organizează  în conformitate cu H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice modificată şi completată cu HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

Condiții generale de participare la concurs pentru ocuparea postului de MUNCITOR CALIFICAT, gradul II

Conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. Să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunostințe în limba româna scris și vorbit;
 3. să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;
 4. să aibă capacitate deplină de exercitiu;
 5. sa aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează atestat pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. să îndeplinească condițiile de studii și după caz, de vechime sau alte conditii specifice  potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. să nu fi fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în  legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție,  care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației  în care a intervenit reabilitarea.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

– cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instuției publice;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă  efectuarea  unor specializări,precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

– copia carnetului de muncă, sau dupa caz, adeverințele care atestă   vechimea în muncă în meserie și/sau în specialitatea studiilor ;

– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

– candidatul admis la selecția dosarelor care a depus o declarație pe propria răspundere  că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs  cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării  primei probe  a concursului;

– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate       corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății);

– curriculum vitae;

Notă: Copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate. Verificarea dosarelor se realizează de către comisia de organizare a concursului, iar lista candidaţilor admişi sau respinşi se afişează la avizierul și pe site-ul instituției.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 Condiții specifice de participare la concurs pentru ocuparea postului de MUNCITOR CALIFICAT

 1. Studii de specialitate: studii generale, calificare în meseria de prelucrător prin așchiere, calificare în meseria de fochist la cazane ;
 2. Vechime: minim 3 ani;
 3. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: vigilență și atenție permanentă ; disponibilitate față de solicitările publicului, să aibă un comportament fizic adecvat, în așa fel încât să nu creeze probleme de imagine instituției
 4. Cerinţe specifice: program prelungit în anumite condiții

BIBLIOGRAFIE – Muncitor calificat

 • Legea Caselor de Cultură, căminelor și așezămintelor cultural nr. 292/2003;
 • OUG nr. 118/2006 privind înfiițarea, organizarea și desfășurarea acctivității așezămintelor cultural, cu modficările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Legea nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural immaterial;

 

Concursul pentru ocuparea postului de Muncitor calificat, gradul II – constă într-o probă scrisă și interviu  și se organizează la sediul   Casei municipale de Cultură Făgăraș str. Mihai Viteazul, nr.1, după cum urmează:

a)-25.10.2016, aducerea la cunoștința publică a condițiilor de participare la  concurs  și a bibliografiei

b)-07.11.2016  ora  15.30, data limită pentru depunerea dosarelor de concurs

c)-09.11.2016, selecția dosarelor de concurs

d)-09.11.2016,  afișarea rezultatelor privid selecția dosarelor

e)-10.11.2016, ora 15.30  depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor

f)-11.11.2016, soluționarea contestațiilor

g)-16.11.2016- ora 10,00 – proba scrisă

h)-16.11.2016 – afișarea rezultatelor probei scrise

i)- 17.11.2016-ora  15,30,data limită pentru depunerea contestațiilor

j)-18.11.2016-soluționarea contestațiilor

k)-21.11.2016-ora 10,00-interviu

l)-22.11.2016 ora 15,30 data limită pentru depunerea contestațiilor

m)-23.11.2016 soluționarea contestațiilor si afișarea rezultatelor finale.

Dosarele de concurs se pot depune până la data de  07.11.2016, ora 15.30, la sediul Casei municipale de Cultură Făgăraș, Piata Mihai Viteazul nr.1 Fagaras.

Persoane de contact: Harabagiu Mariana, telefon 0268 211 929.

 

 


11Even Experiences Făgăraș

A venit timpul ca poveștile de viață și experiența unor oameni care inspiră să fie aduse mai aproape de membrii comunității noastre, într-un context de împărtășire a ideilor și oferirea de exemple practice și relevante!

De aceea am considerat extrem de util să ne alăturam Evenimentului național 11even – www.11even.ro – ce include prezentarea a 11 experiențe de viață a câte 11 minute, împărtășite de către oameni care inspiră publicul prin exemplul personal cu scopul dezvoltării personale și profesionale.

Tema de anul acesta este Puncte de cotitură – Momente care schimbă vieți – iar cauza comunitară către care se redirecționeaza încasările totale sunt programe educaționale de identificare a potențialului copiilor & tinerilor și susținerea acestuia – AVEntura cunoașterii.

Organizatorii acestui eveniment sunt: ASOCIAȚIA pentru VALORIZAREA EDUCAȚIEI – AVE (www.ave-educational.org), ASOCIAȚIA OAMENILOR DE AFACERI ȚARA FĂGĂRAȘULUI – AOATF (www.aoatf.ro) și FUNDAȚIA COMUNITARĂ ȚARA FĂGĂRAȘULUI – FCTF (www.fundatiactf.ro).

Evenimentul este organizat cu sprijinul Casei Municipale de Cultură a municipiului Făgăraș.

Parteneri media: Nova TV, Starfm, BZF.

Prețul unui bilet:
* educativ: elevi/ studenți și cadre didactice – 15 lei
* standard – 35 lei

Biletele pot fi achiziționate de la Casa de Cultură a mun. Făgăraș.


Festivalul portului popular FĂGĂRAȘ, FOAIE DE CEAPĂ

În perioada 5 – 6 noiembrie2016 va avea loc a doua ediție a Festivalului portului popular FĂGĂRAȘ, FOAIE DE CEAPĂ. În cele două zile, pe scena Casei de Cultură Făgăraș, vor urca ansambluri folclorice din Făgăraș și Țara Făgărașului și artiști locali care vor fi acompaniați de Orchestra Casei de Cultură Făgăraș. Invitații speciali ai evenimentului sunt: Ansamblul  studențesc TRADIȚII din Cluj Napoca, Ansamblul Profesionist Banatul și Vladuța Lupău.

Proiectul este cofinanțat de Casa municipală de Cultură Făgăraș și Consiliul Județean Brașov.


PĂRINȚI TERIBILI

O piesă de teatru irezistibilă este tentația pusă în fața iubitorilor de teatru din Făgăraș în 21 noiembrie. ”Părinți teribili”, comedia lui Jean Cocteau, îi reunește într-o excelentă distribuție pe actorii Marius Bodochi, Magda Catone, Diana Lupescu, Silviu Biriș și Cristina Florea/Raluca Jugănaru.

Reprezentația spectacolului la Făgăraș va avea loc luni, 21 noiembrie 2016, de la ora 19, pe scena Casei de Cultură Făgăraș.

„Părinţi teribili este o piesă de geniu, care vorbeşte despre relaţiile dintre generaţii în interiorul unei familii cu o concepţie tradiţională. Când Michel, ajuns la douăzeci şi doi de ani, le spune părinţilor că e îndrăgostit, Yvonne, mama lui, intră în panică, simţind că îşi va pierde copilul iubit, epicentrul vieţii ei; tatăl, Georges, se sperie pentru că el depinde financiar şi emoţional de Léonie, mătuşa tinerei Madeleine. Léonie înţelege să coopereze la separarea tinerilor şi fixează o întâlnire în apartamentul fetei, iar în urma unei abile „manevre” a lui Georges şi a aliatei sale, lucrurile se aranjează surprinzător”, dezvăluie realizatorii evenimentului.

Biletele pentru acest spectacol s-au pus în vânzare la secretariatul Casei de Cultură Făgăraș, etaj 1 și costă 40 lei.

Informații și rezervări la tel. 0268 211 929.


Coana Chirița

Chirița în provincie, Chirița în voiaj, în balon, în Iași…eterna Chirița, reactualizata în limbaj contemporan, într-o poveste plina de umor și comic de situații. Interpretarea de excepție a actorilor, adaptarea textului, muzica inspirată fac un spectacol la care te distrezi copios.

Chirița se întoarce de la Paris, împreună cu Gulița și îl găsește pe Bărzoi pregătit de deputație.

Musiu Sarl pătrunde în casa lor și stârnește o mulțime de întâmplari vesele.

Evenimentul va avea loc în data de 25 octombrie 2016, ora 12.30

Preț bilet elevi și pensionari 10 LEI.


Amintiri din copilărie

 Spectacolul ne poartă prin toate amintirile lui Creangă, neuitând de nicio peripeție. Din atmosfera caldă a familiei, Nică pleacă spre școala, prinzând muște cu ceaslovul, învăța alfabetul alături de Smărăndița, fata popii, se urca în cireșul mătușii Mărioara, fuge la Ozana să se scalde, fură pupăza care-l necăjește în fiecare dimineață și se ascunde de mânia tatălui la Broșteni, unde face o alta boroboată – ii dărâmă casa mătușii Irinuca.

 Actorii interpretează mai multe personaje, cânta, dansează, antrenează spectatorii într-o minunată joacă, creeând impresia copiilor din sală ca sunt în tovărășia lui Nică.

Evenimentul va avea loc în data de 25 octombrie 2016 de la orele 09.00 și 11.30

Preț bilet 10 LEI.